I. WIE IS QUICK KREDIET? INFORMATIEFICHE

Quick Krediet is een onafhankelijk kredietbemiddelaar en is ingeschreven en geregistreerd in het nationaal register bij de FSMA onder het nummer 0434.087.470 als bemiddelaar in consumentenkredieten en hypothecaire kredieten.

U kan dit controleren via: https://www.fsma.be/nl/party/quick-krediet

Het ondernemingsnummer (KBO) van Quick Krediet BV is 0434087470

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in 3140 Keerbergen, Vijfstraten 8.

Onze kantoren zijn gelegen in 2800 Mechelen, Veemarkt 37 B.

U kan contact opnemen met Quick Krediet BV :

Per brief: Veemarkt 37 B, 2800 Mechelen

Per telefoon: 015/26.11.29

Per e-mail: info@quickkrediet.be

www.quickkrediet.be

Ter informatie delen wij u mee dat :

– Metro Finance is een merk van Quick Krediet BV en is gespecialiseerd in het bemiddelen bij hypotheekleningen en is telefonisch bereikbaar op 03/290.85.17.

– Kredietboetiek is ook een onafhankelijk kredietbemiddelaar en is ook een merk van Quick Krediet BV en werkt op administratief vlak er mee samen en is er dus mee verbonden.

De inspirerende kracht achter en oprichter van Quick Krediet is Jan Muys. Tot 31 december 2019 was Jan Muys zaakvoerder en hij is sinds 1985 onafhankelijk kredietbemiddelaar. Vandaag treedt Jan Muys ook op als raadgever voor Kredietboetiek en Quick Krediet. Tevens is hij gediplomeerd en gecertificeerd door de Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

Sinds 1 januari 2020 is Jan Muys opgevolgd door zijn zoon Geert Muys. Geert is ook gediplomeerd en gecertificeerd door de Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Hij is tevens verzekeringsmakelaar en zaakvoerder van Kredietboetiek.

Het feit dat Quick Krediet op geen enkele wijze gebonden en onafhankelijk is, heeft voor u als consument alleen maar voordelen. Quick Krediet analyseert uw kredietaanvraag en onderhandelt dan met diverse kredietmaatschappijen.

Quick Krediet bv kan samenwerken met verschillende kredietinstellingen:

Cofidis – Alpha Credit – CKV –- Credimo – VDK spaarbank – Record – Creafin – Eigen huis – Europabank – Demetris – GMHK – Elantis – Eigen heerd is Goud weert – Bpost – Onesto – Vlaams Sociaal Woonkrediet – NN – CFAL bank.

Dit heeft voor u het voordeel dat Quick Krediet voor u de meest passende lening en tarief kan uitzoeken dewelke beantwoordt aan uw behoeften en budgettaire mogelijkheden.

Sinds 1985 specialiseerde Jan Muys zich in de complexe materie van de diverse kredietvormen. Als lid van het kaderpersoneel van Krefima, een belangrijke Belgische kredietinstelling, droeg hij zijn steentje bij tot de ontwikkeling en uitbreiding tot markleider in consumentenkredieten van deze belangrijke kredietgroep. Ook zijn echtgenote werkte jarenlang voor deze financiële instelling en zo bekwaamde zij zich ook in het verstrekken van leningen op afbetaling. In bijberoep stelde zij haar kennis en ervaring gedurende meer dan 30 jaar ten dienste van talloze tevreden klanten.

In 2013 opende Jan Muys samen met zijn echtgenote een zelfstandig kredietkantoor in Mechelen in de St. Katelijnestraat 101. Sinds 2014 trad Geert Muys in de voetsporen van zijn vader en nam sinds 1.1.2020 het zakenkantoor volledig over. Doordat alsmaar meer en meer mensen beroep deden op de diensten van Quick Krediet en Kredietboetiek werd het kantoor in de St. Katelijnestraat te klein en sinds begin 2021 werd er een nieuw pand betrokken. Het nieuwe en ultramodern kantoor is prachtig gelegen in het oude stadscentrum van Mechelen aan de Veemarkt 37 B niet zo ver van het centraal station en de Markt van Mechelen en heel gemakkelijk bereikbaar vanuit heel Vlaanderen.

Dat Quick Krediet zo gemakkelijk bereikbaar is, is zeker één van haar troeven.

Quick Krediet, dat is na al die jaren een goed geoliede machine geworden en stelt thans 7 mensen te werk, die u vanaf 9 uur ’s morgens te woord staan. Geen minutenlange doorschakelingen of contacten waarbij je niet geholpen wordt. Het kredietkantoor is zo georganiseerd dat iedereen op elk moment klaar staat om via telefoon of chatbox op al uw vragen te antwoorden.

Bij Quick Krediet bv worden de kredietaanvragen op een moderne manier en volledig automatisch afgewerkt. Binnen een aanvaardbare tijd wordt er een beslissing genomen over uw dossier.

Als zaakvoerder van Quick Krediet staat Geert Muys vandaag aan het hoofd van zijn bedrijf en is hij vrijwel constant op zijn kantoor. Dat heeft voor u het voordeel dat hij dicht bij zijn klanten staat om hen met woord en daad bij te staan en hen advies en raad te verstrekken in de filosofie dat “dienstbetoon” en “mensen helpen”, voorop moeten staan.

Elke aanvraag voor een hypothecair krediet en elke aanvraag LOA die de computer weigert, komt in handen van Geert Muys om te kijken of er op een menselijke manier een oplossing kan gegeven worden aan de vraag van de klant.

Daarom behoort Quick Krediet al bijna 40 jaar tot één van de belangrijkste en meest gerespecteerde kredietbemiddelaars van Vlaams België.

Voor elke kredietaanvraag en zeker voor een aanvraag “hypothecair krediet” wordt er altijd voorafgaandelijk aan de ondertekening van het aanbod van de lening een analyse gemaakt van uw verlangens en behoeften en budgettaire mogelijkheden en wordt er in een voor u verstaanbare taal, de nodige uitleg en voldoende professioneel precontractueel advies gegeven over dit krediet. Op al uw vragen geven wij een begrijpbare uitleg. Quick Krediet behartigt op een eerlijke, professionele, billijke en loyale en transparante wijze uw belangen.

Als consument betaalt u nooit een vergoeding voor onze bemiddeling. U betaalt ons ook nooit enig commissieloon of kosten onder gelijk ook welke benaming !

Quick Krediet wordt door de kredietgevers vergoed. Het commissieloon in hypotheken varieert van bank tot bank en van het soort krediet. Het schommelt tussen de 0,125 % tot 1,5 % in uitzonderlijke gevallen tot 2 %. Voor leningen op afbetaling is het commissieloon doorgaans hoger. U als consument hebt het recht om hierover meer specifieke informatie op te vragen. (WER art VII.128). Bij de realisatie van het krediet ontvangt Quickkrediet 25 tot 50 % van het commissieloon en het saldo wordt gespreid in de tijd over een termijn van 24 maanden. De spreiding is op dit moment afhankelijk van de financiële instelling die het krediet toestaat en het soort krediet, het bedrag en de duurtijd en de correcte wijze van uw afbetaling. Bij een snelle wanbetaling of terugbetaling binnen de 36 maanden gebeurt het dat het commissieloon prorata temporis moet terugbetaald worden. Quick Krediet aanvaardt geen extra commissielonen of bonussen om bij bepaalde banken of financiële instellingen meer dossiers te plaatsen.

Quick Krediet heeft een verzekering “beroepsaansprakelijkheid” afgesloten.

Quick Krediet BV staat onder toezicht van:

– De Federale Overheid Dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. www.economie.fgov.be.

– De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in ’t kort FSMA. Congresstraat, 12/14 in 1000 Brussel. Tel: 02 220 52 11 en Fax: 02 220 82 75 www.fsma.be en gekend onder het nummer 0434087470

Quick Krediet BV heeft de deontologische code voor de kredietbemiddelaars uitgaande van de Vereniging der Banken onderschreven.

Quick Krediet is ook aangesloten bij Ombudsfin. Mocht u ooit toch niet tevreden zijn van onze werking of dienstverlening of moest u een klacht hebben, dan vragen wij u vriendelijk om in de eerste plaats de klachtendienst van Quick Krediet via mail op info@quickkrediet.be en in de tweede plaats de klachtendienst van de kredietverlener te contacteren.

Op de website van uw kredietgever treft u de klachtenprocedure aan. Met zijn drieën vinden we zeker een gepaste uitkomst. Moesten we toch niet tot een minnelijke oplossing komen dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële geschillen. Die zal dan als een onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw kredietgever en/of Quick Krediet. U kan de ombudsman treffen in de : North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 te 1000 Brussel. Tel.: 02 545 77 70 en op Fax: +32 2 545 77 79. Ombudsman@Ombudsfin.be website : www.ombudsfin.be

Quick Krediet BV respecteert de Wet voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van uw persoonsgegevens dd.8/12/1992 en de Algemene Europese verordening voor Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG) en de GDPR wetgeving. De AVG trad in 2018 in werking.

Daarom neemt Quick Krediet de noodzakelijke beschermingsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch, als op technisch vlak met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens.

U weet dat wij uw persoonsgegevens en alle relevante informatie doorgeven aan een erkende kredietverstrekker, verzekerings- en/of herverzekeringsmaatschappij met enkel als doel uw kredietaanvraag te onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden dus enkel gebruikt voor de kredietbeoordeling van uw kredietaanvraag en indien van toepassing voor het opstellen van de verzekeringspolis. Dit betekent concreet dat deze gegevens eventueel kunnen medegedeeld worden aan een derde die belang heeft bij uw kredietaanvraag, in het kader van een relatie met Quick Krediet BV en voor de beoordeling van uw kredietaanvraag. Deze partijen zijn in alle gevallen ook gebonden aan dezelfde wetten als Quick Krediet BV.

Uw gegevens worden nooit gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor commerciële doeleinden.

Kort gezegd, uw verkregen persoonsgegevens worden door Quick Krediet verzameld, verwerkt en bijgehouden met het doel om u een krediet te verlenen en het beheer ervan. U kan ten allen tijde inzage krijgen van deze gegevens. U kan ze laten verwijderen of laten verbeteren door u te richten tot Geert Muys, verantwoordelijke voor uw gegevens bij Quick Krediet. U kan dit doen door een mailtje te sturen aan : info@quickkrediet.be. Het openbaar register van de automatische verwerking van de persoonsgegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat. 35 te 1000 Brussel. (meer en uitgebreider kan u hierover lezen in onze GDPR verklaring op onze site).

BELANGRIJK: Door het aanvragen van een krediet geeft u uitdrukkelijk toestemming dat Quick Krediet en of Kredietboetiek en of Metrofinance u mag contacteren per post, per telefoon of per email, per SMS of via social media.

Indien u niet wenst gecontacteerd te worden in verband met uw aangevraagde lening, is het niet nodig om een aanvraag in te dienen en zullen wij u nooit verder helpen met uw aanvraag tot een geldlening! Het is immers absoluut noodzakelijk dat wij u, als voorzichtig en toegewijde kredietbemiddelaar kunnen contacteren via bovenvermelde kanalen, om u een passend krediet te verlenen. Wij maken immers altijd en voorafgaandelijk aan de ondertekening van een eventueel kredietaanbod een analyse van uw verlangens en behoeften en geven u professioneel en begrijpbaar advies over uw kredietaanvraag.

Contacteer Quick Krediet BV op nummer 015/26.11.29 als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, maar u mag ons uiteraard ook bellen als u andere vragen hebt over deze infofiche.

Een prospectus over uw hypothecair krediet kan u vinden op de website van de kredietgevers, maar wordt steeds ook door ons aan u per mail overgemaakt.

II. ONZE PRIVACY VERKLARING INZAKE GDPR TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Hierna onze verklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Je tevredenheid staat bij Quick Krediet BV centraal. Wij verwerken dan ook jouw klantengegevens om op die manier aan jouw behoeften tegemoet te komen, je krediet te beheren en ons productgamma op jou af te stemmen. Respect voor de privacy staat daarbij centraal. Wij waarderen immers je privacy en engageren ons dan ook om jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

De toezichthoudende overheid is : de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Het Quick Krediet-webprivacybeleid inzake GDPR en AVG (hierna het “Privacybeleid”) legt uit hoe wij jouw persoonlijke gegevens op een wettelijke, correcte en transparante wijze verzamelen en gebruiken; dit alles conform de regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door het invullen van een kredietaanvraagformulier geeft u uitdrukkelijk toestemming dat Quick Krediet u mag contacteren per post, per telefoon, per email, per SMS, per social media.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens

Quick Krediet BV is een onafhankelijke kredietbemiddelaar, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Vijfstraten 8. De uitbatingzetel is Veemarkt 37 B te 2800 Mechelen. Dit beleid informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Quick Krediet vallen.

Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Quick Krediet verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden op basis van diverse rechtsgronden en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering leidt er toe dat Quick Krediet geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten en dus niet kan tussenkomen voor het bekomen van een lening.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …

 • Socio-demografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over je producten en je vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet
 • Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op onze website: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Quick Krediet reclame hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes
 • Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent)
 • Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites.) Ze onthouden je voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan je behoeften aan.
 • Quick Krediet verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Quick Krediet, bijvoorbeeld wanneer je:

 • klant wordt of een aanvraag doet
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruik maakt van een van onze producten of diensten
 • onze websites bezoekt

Waarvoor verwerkt Quick Krediet je gegevens?

Het beheer van je klantdossier

 • De toekenning en het beheer van kredieten en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn

Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op natuurlijke personen, niet op ondernemingen.

Quick Krediet verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Quick Krediet en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van je privacy.

Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Quick Krediet zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

De verwerking van je gegevens door Quick Krediet is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en m.a.w. tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Quick Krediet en zijn werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet en frauderisco’s.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens eenzelfde beschermingsniveau heeft als België.

Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemers voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen.

Uw persoonsgegevens zowel voor leningen op afbetaling, financieringen en hypotheken, zullen door een kredietinstelling verwerkt worden, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en terugbetalingcapaciteit, bij hypotheken met de pandwaarde en hun vermogen in het algemeen en ook met de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en met het oog op commerciële doeleinden en voor het beheer en het risicomanagement enz..

Voor hypothecaire kredieten zal Quick Krediet deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen– en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

In eerste instantie worden uw gegevens door de kredietverstrekkers aangeboden aan de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren.

Elke instelling heeft haar eigen procedure voor de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten. Tevens hebben ze elk een eigen privacyverklaring, hieronder vindt u dan ook de respectievelijke linken.

Alpha Credit nv: Ravensteinstraat 60/15 te 1000 Brussel

https://www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-policy-nl-082018.pdf

Aion Bank: Wetstraat 34, 1040 Brussel

https://www.aion.be/nl/privacybeleid

Atradius ICP: Atradius Crédito y Caucion s.a. avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur

https://www.atradiusicp.com/ICP%20Politique%20de%20traitement%20DP%20v2%20NL.pdf

Bpost Bank: Markiesstraat 1 bus 2 , 1000 Brussel

https://www.bpostbank.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring

CKV: Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem

https://www.ckv.be/privacy

CFCAL Bank: Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine 1 rue du Dôme – BP 102 67003 STRASBOURG

protectiondesdonnees@arkea.com

Cofidis België: Chaussee de Lille 422, 7501 Tournai

https://www.cofidis.be/nl/bescherming-privacy.html

Credimo: Weversstraat 6-10, 1730 Asse

https://credimo.be/privacyverklaring

Demetris: P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden

https://www.demetris.be/nl/privacy

EB Lease: Burgstraat 170, 9000 Gent

https://www.eblease.be/uw-privacy-makelaar

Elantis: Rue des Clarisses 38, 4000 Liège

https://www.elantis.be/nl/privacycharter of privacy@elantis.be

Hypo & Partners: Terhulpensesteenweg 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde

https://www.hypopartners.be/privacy?lg=nl

Record Credits: Marnixlaan 24 1000 Brussel.

https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

Ingeval u opteert voor een schuldsaldoverzekering worden bij de leningen afgesloten bij Quick Krediet BV uw gegevens aangeboden aan Kredietboetiek BV. De persoonsgegevens van Quick Krediet BV worden daardoor ook opgenomen in de gegevensbestanden van Kredietboetiek BV die dezelfde zaakvoerder hebben.

Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

Algemeen recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag en tegen direct marketing

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden. Wend je daarvoor tot Quick Krediet per brief of per e-mail op info@quickkrediet.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 • de doeleinden van de verwerking
 • de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jou worden bezorgd ofwel aan een derde.

Gelieve je verzoek te preciseren per brief of per e-mail naar Geert Muys, info@quickkrediet.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet

Onze medewerkers onderzoeken alle kredietaanvragen. Je krediet kan niet worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. Je wordt er steeds van in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. U hebt ten allen tijde het recht om gegevenswissing aan te vragen indien de verwerking van uw gegevens niet langer noodzakelijk is.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte. Gegevens van geweigerde kredietaanvragen worden binnen de zes maanden verwijderd.

Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacy beleid?

We zullen je informeren over iedere wijziging.

Je kan het Privacy beleid altijd raadplegen op de website.

Wat betreft de cookies?

Het merendeel van de browsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te aanvaarden. Niettemin kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over elke verstuurde cookie, of om te verhinderen dat de cookies bewaard worden op je harde schijf. Het is in ’t algemeen zo, dat indien u cookies weigert, u een vertraging in de besturing in uw computer kan ondervinden. Wenst u een meer gespecialiseerde uitleg over cookies, surf dan naar de website:  www.allaboutcookies.org

Heb je nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt je graag verder.

Onze DPO bij Quick Krediet is Dhr. Geert Muys te bereiken op de uitbatingszetel Veemarkt 37 B te 2800 Mechelen of via : info@quickkrediet.be.

Klachten?

Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel.